دودمان قاجار یا قاجاریان دودمانی در ایران است که بین سال‌های ۱۷۹۴ تا ۱۹۲۵ حکومت کرد. ریشه ایل قاجار که سلسله قاجاریان را تشکیل می‌دادند به قبیله‌ای از ترکمان‌های منطقه استرآباد (گرگان کنونی) می‌رسد.

پرچم قاجاریان در دوران محمدشاه قاجار
پرچم قاجاریان در دوران محمدشاه قاجار